RVO

Home-10 Welkom op de homepage van het onderzoeksprogramma re-integratie verbeteronderzoek. Dit is een interdisciplinair onderzoeksprogramma vanuit sociaal wetenschappelijke, juridische en medische benadering naar de vraag hoe drie omgevingen – institutionele omgeving, sociale omgeving van de cliënt en de werkomgeving – werken op de kansen om te re-integreren in het arbeidsproces.

Het doel van het onderzoeksprogramma is om de beroepspraktijk voor de toekomst meer en betere handvatten te bieden bij moeilijke keuzen in beleidvorming en –implementatie. Het programma wordt gefinancierd door Stichting Instituut Gak

Het programma is opgebouwd uit drie onderdelen of omgevingen en bevat in totaal 10 onderzoeksprojecten. Voor de volledige tekst programma RVO Lees verder

Coördinatoren
Dr. C.C.A.M. Sol (programmaleider)
Prof. dr. G.C.M. Knijn
Prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen

Contact
Dr. C.C.A.M. Sol (c.c.a.m.sol@uva.nl)
S.M. Stevenson (sean.stevenson@uva.nl)


Laatste nieuws

Arbeidsre-integratie kan beter, door te leren
Dit artikel, geschreven door Els Sol, Trudie Knijn en Monique Frings – Dresen, laat zien dat de re-integratie naar betaald werk beter kan en dat men dit kan leren van onderzoek. Een gebrek aan theoretische kennis over re-integratie speelt alle actoren parten. Veel kennis zit in het hoofd van de uitvoerders en is niet neergeslagen in theorievorming. Het gevolg is dat het systeem niet snel leert. Het RVO onderzoek heeft daartoe een aanzet gegeven, door de ontwikkeling van een theoretisch kader ten behoeve van de evaluatie van verschillende re-integratie interventies. De onderzoekers stellen dat re-integratie een lerende sector zou moeten worden, in afstemming met en gevoed door wetenschappelijk onderzoek. Het artikel vindt u hier

Promotie
Sietske Tamminga (AMC UvA) is op 8 juni 2012 om 10. 00 uur in de Agnietenkapel (Oudezijds Voorburgwal 231 te Amsterdam) gepromoveerd. Titel van haar promotie is: Enhancing return to work of cancer patients. Dit proefschrift richt zich op de vraag hoe arbeidsparticipatie van mensen met kanker verbeterd zou kunnen worden, en hoe beperkingen die zij ervaren met het uitvoeren van hun werk, kunnen worden verminderd. Daartoe is een interventie onder de naam ‘begeleiding bij werkhervatting’ ontwikkeld en getoetst op toepasbaarheid en effectiviteit in een populatie van mensen met kanker.

Els Sol over de Wet werken naar vermogen
Er wordt veel gezegd over re-integratie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar er is nooit goed onderzocht wanneer re-integratie nut heeft. Onderzoekers van de universiteiten van Amsterdam en Groningen hebben dat nu wel gedaan. Wat blijkt? De strategie die het kabinet met de Wet werken nar vermogen hanteert is riskant. Els Sol legt uit waarom:Zwakke punten in Wet werken naar vermogen

Re-integratie: Wat werkt voor wie, waar en wanneer?
Op 22 november 2011 en 10 januari j.l. hebben Els Sol en Arie Glebbeek op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lunchlezingen verzorgd over het onderzoek Fit or Unfit: naar expliciete re-integratie theorieën. Als referent traden op Kick van der Pol, voorzitter van Boaborea, brancheorganisatie private dienstverleners op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit en Pierre Koning, Hoofd onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wetenschap en politiek

In december 2011 ging een pilot Parlement en Wetenschap van start. Doel van het project is wetenschappelijke kennis een prominentere plaats te geven in het parlementaire proces. In de pilot werkt de Tweede Kamer samen met vier wetenschapsorganisaties: KNAW, NWO, VSNU en De Jonge Akademie. Els Sol, projectleider van het Re-integratieverbeteronderzoek, heeft op verzoek van de KNAW op 26 januari j.l. de Vaste Kamercommissie bijgepraat over de nieuwste onderzoeksresultaten op het terrein van re-integratie in het kader van het onderzoeksprogramma.

Slotconferentie Reintegratie Verbeteronderzoek
Op 26 en 27 mei 2011 heeft de slotconferentie van het Reintegratie Verbeteronderzoek plaatsgevonden. Het was een drukbezochte bijeenkomst met interessante discussies tussen wetenschappers onderling (dag 1) en tussen wetenschappers, deskundigen en belanghebbenden uit het veld (dag 2). De powerpoints van alle lezingen kunt u hier vinden. Foto’s geven een impressie van de beide dagen.

Publicaties van de gepresenteerde onderzoeken vindt u onder ‘Publicaties’. Deels komen rapporten uit in de reeks Reintegratie Verbeteronderzoek. Deze kunt u downloaden bij ‘Publicaties’. Indien u een gedrukt exemplaar van een van de rapporten wilt bestellen (kosten 10 euro), gelieve te mailen naar j.g.vanderhorst@uva.nl onder vermelding van de naam van het rapport, het aantal exemplaren en het postadres, waar de rapporten naar kunnen worden verstuurd.

Jaarbijeenkomst 8 maart 2011
Op 8 maart 2011 is de derde Jaarbijeenkomst. De jaarbijeenkomst is voor alle onderzoekers van het RVO programma. De laatste onderzoeksresultaten zullen gepresenteerd worden. Programma

Laatste masterclass RVO
De volgende en laatste RVO Masterclass zal plaatsvinden op 3 februari, 2011 van 13.00 tot 17.00 uur. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, en vindt plaats in Mammoni, Mariaplaats 3, 3511 LL Utrecht.
Onder de titel:
Blijven werken tijdens ziekte; een kwestie van motivatie, vertrouwen en mogelijkheden.
Deze masterclass is vooral leerzaam voor medewerkers van het Werkplein die in direct contact staan met cliënten, maar ook voor degenen die in de back-office werken. Op basis van resultaten van het onderzoek ‘De dubbele rol van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers’ zullen inleidingen worden verzorgd door prof dr. Trudie Knijn en dr. Ruud Abma. Daarna wordt in twee werkgroepen aan de hand van casusbeschrijvingen van de deelnemers de volgende vragen besproken:

1) kan verzuimbegeleiding van na de introductie van de Wet Verbetering Poortwachter herstel en re-integratie bevorderen. Is het daarbij van belang of er sprake is van verzuim op fysieke, psychische, of psychosomatische gronden?
2) welke factoren (motivatie, vertrouwen en capabilities) bevorderen re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, en hoe kan daar in de praktijk bij worden aangesloten?
De werkgroepen worden voorgezeten door dr. Willibrord de Graaf en dr. Frits van Wel.
Aanmelden voor de masterclass kan tot 4 januari bij mevrouw Bärbel Barendregt: B.Barendregt@uu.nl Het maximaal aantal deelnemers is 25.
Deelname aan de masterclass is gratis.
Na 10 januari ontvangen de aanmelders bericht over deelname en een opdracht voor een casusbeschrijving die uiterlijk 31 januari moet zijn ingeleverd.

Promoties
Margot Joosen (AMC UvA) en Kai van Zenderen (UU) zijn beide gepromoveerd. Margot Joosen is afgelopen woensdag 16 februari als eerste van de RVO promovendi gepromoveerd en kort daarop Kaj op vrijdag 18 feruari. Beide van harte! De titel van het proefschrift van Margot luidt ‘Vocational rehabilitation of patients with prolongued fatigue’. U kunt haar proefschrift hier vinden. Het proefschrift van Kaj heeft als titel ‘Young Migrants’Transition from School to Work’ en kunt het hier downloaden.

Workshop Onderzoekersdag Stichting Instituut Gak
Op 6 december vindt de Onderzoekersdag van de Stichting Instituut Gak plaats. RVO heeft een workshop gegeven over de committering en uitwisseling van onderzoeksresultaten met het onderzoeksveld. U kunt het programma, de presentatie van dhr. Rhebergen en de presentatie van prof. dr. T. Knijn downloaden.

Laatste masterclass: ‘Blijven werken tijdens ziekte; een kwestie van motivatie, vertrouwen en mogelijkheden’
De masterclass ‘Blijven werken tijdens ziekte; een kwestie van motivatie, vertrouwen en mogelijkheden’ vindt plaats op 3 februari 2011. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbel Barendregt via B.Barendregt@uu.nl.

Deze masterclass is vooral leerzaam voor medewerkers van het Werkplein die in direct contact staan met cliënten, maar ook voor degenen die in de back-office werken.

Op basis van resultaten van het onderzoek ‘De dubbele rol van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers’ zullen inleidingen worden verzorgd door prof dr. Trudie Knijn en dr. Ruud Abma. Daarna wordt in twee werkgroepen aan de hand van casusbeschrijvingen van de deelnemers de volgende vragen besproken:
1) kan verzuimbegeleiding van na de introductie van de Wet Verbetering Poortwachter herstel en re-integratie bevorderen. Is het daarbij van belang of er sprake is van verzuim op fysieke, psychische, of psychosomatische gronden?
2) welke factoren (motivatie, vertrouwen en capabilities) bevorderen re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, en hoe kan daar in de praktijk bij worden aangesloten?
De werkgroepen worden voorgezeten door dr. Willibrord de Graaf en dr. Frits van Wel.

Prof dr. Trudie Knijn
Onderzoeksgroep Sociaal Beleid en Interventies
Universiteit Utrecht

Hoe nu verder met de werkpleinen?
Het artikel ‘Hoe nu verder met de werkpleinen?’ van Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf in Sociaal Bestek van augustus 2010 kunt hier vinden.

Samenwerking in de Werkpleinen
Het artikel ‘Samenwerking in de Werkpleinen’ van Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf in Sociaal Bestek van mei 2010 kunt u hier downloaden.

Ook kunt u hier het interview vinden wat Yolanda Hoogtanders heeft gegeven aan Radio 1 op 19 mei 2010.

Herhaling Verbeterbijeenkomst vanuit ‘institutionele omgeving’: ’Sturen op prestatie in de re-integratie. Hoe doe je dat?
Datum: 16 april 2010: 13.00-17.00 uur
Plaats: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort 2-4, zaal A009, Amsterdam
Contactpersoon: M.R. van der Vos (m.r.vandervos@uva.nl) Lees verder

Verbeterbijeenkomst vanuit ‘institutionele omgeving’: ‘Sturen op prestatie in de re-integratie. Hoe doe je dat?’
Datum: 27 januari 2010; 12.30 – 17.00 uur
Plaats: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort 2-4, zaal A009, Amsterdam
Contactpersoon Els Sol: c.c.a.m.sol@uva.nl Lees verder

Expertmeeting – De gereedschapskoffer
Datum: 30 september 2009; 12.15 – 17.30 uur
Plaats: De Vereeniging, Nijmegen
Organisatie: Het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam en het Regionaal
Platform Fraudebestrijding Regio Gelderland‐Flevoland
lees verder

Verbeterbijeenkomst vanuit ‘omgeving werk’: ‘Moe’! Duurzame oplossingen voor participatie
Datum: 8 oktober 2009; 12.30 – 17.00 uur
Plaats: Fonteijnzaal (ruimte G0-209) lees verder
Contactpersoon: Margot Joosen (m.c.joosen@amc.nl)